Naar, stilaan, jaarlijkse traditie werden de broedvogels in ons reservaat de Bonte Klepper opnieuw geïnventariseerd.

Projectnr.: 7106

Conservator : Eddy D’Huyvetter - Gsm: 0471/ 99 66 83 - eddhuyvetter@skynet .be

Op de rand van ons werkingsgebied, op grondgebied Rijkevorsel, en begrensd door het kanaal en het Aminal-natuurgebied De Volharding, liggen 7 ha heide, vennen en bossen: de Bonte Klepper.

In 1992 verkreeg De Wielewaal dit unieke terrein door een schenking en een enthousiaste ploeg natuurliefhebbers stak de handen uit de mouwen om de schaarse heidevegetatie tot nieuw leven te bren-gen, om de boomopslag (berk en wilg) terug te dringen en om een verland ven opnieuw het uitzicht en de omvang te geven die op de 18de eeuwse Ferrariskaart te vinden was. Reeds na luttele jaren was het resultaat van deze arbeid duidelijk zichtbaar: naast de oevers van het ven en op de geplagde stukken in de heide bloeien Kleine Zonnedauw, Witte en Bruine Snavelbies, Moeraswolfsklauw, Veenpluis en uiteraard Dopheide en Struikheide. Speciale aandacht verdient het Klein warkruid, een eerder zeldzame parasiet op heide. Ook dit plantje lijkt stelselmatig verder uit te breiden.

kleinwarkruid
het Klein warkruid

In de vijver broeden jaarlijks 2 koppeltjes Dodaars en in de omringende vegetatie verblijven Rietgors, Tuinfluiter, Gekraagde Roodstaart, Boompieper en Kleine en Grote Bonte Specht.

Een bijzonder rijke vertegenwoordiging van libellen en juffers trekt ook pre-dators aan en in de zomer smullen de Boomvalken van deze gedekte tafel !

De Bonte Klepper (een oud-Kempische naam voor Grauwe Klauwier) heeft belangrijke buren : de Volharding ,in eigendom van Aminal, is een gebied met heel wat kweekvijvers voor vis, en met een enorm vogelbestand en iets verder ligt het Klokkeven (nog steeds in privé-bezit).

Meer dan 100 ha natuurgebied, niet vrij toegankelijk, zorgen voor de noodzakelijke rust voor onze roofvogels: Havik, Sperwer,Torenvalk en Buizerd bezoeken geregeld het kleine reservaatje.

Ook op archeologisch vlak heeft de Bonte Klepper al enkele geheimen prijs-gegeven: silex pijlpunten en vuistkeien werden bij de aanleg van het ven opgegraven, wat bewijst dat onze voorouders hier op jacht gingen.

Grondwatermetingen

Naar, stilaan, jaarlijkse traditie werden de broedvogels in ons reservaat de Bonte Klepper opnieuw geïnventariseerd.

Naar, stilaan, jaarlijkse traditie werden de broedvogels in ons reservaat de Bonte Klepper opnieuw geïnventariseerd.

Met zekerheid broedend in het reservaat (aantal koppels tenzij anders aangegeven):

soort2012201120102009 2008 2007 2006 2003 2002
Dodaars 2 2 2 (7) 2 (2) 2 (1) 2 1 1
Wilde Eend 1 2 2 3 (3) 1 1 3 2
Meerkoet 1 1 1 2 1
Koekoek 0 0
Grote Bonte Specht 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kleine Bonte Specht 1 1
Boompieper 2 2 2 2 2 2 1 1 2
Fitis 6 4 6 6 7 7 5 6 6
Tjiftjaf 4 2 3 5 5 4 1 3 2
Zwartkop 2 1 1 2 2 2 2 2 2
Tuinfluiter 1 2 1 2 2 2 2 2 2
Gekraagde Roodstaart 1 1 0 1
Merel 2 2 2 3 2 2 1 3 1
Zanglijster 1 1 1 1 1 2 1 0 1
Heggenmus 1 1 2 1 1 1 1 1 1
Winterkoning 3 1 2 3 4 2 2 3 2
Roodborst 2 1 2 3 3 2 3 3 2
Matkop 1 0 1
Pimpelmees 2 1 1 1 2 1 2
Koolmees 1 2 2 2 2 2 2 3 4
Kuifmees 1 0
Staartmees 1 1 1 1 (4) 1 1 0
Boomklever 1 1 0
Vink 2 3 4 2 2 3 3 2 2
Kuifeend 2 1 1 1 (5) 1
Grauwe vliegenvanger 1 1
Boomkruiper 1 1 1
Grote lijster 1 1
Nachtegaal 1
Waterhoen 1 1 1 1
Witte kwikstaart 1
Kleine karekiet 1 1 1 1 1 1
Turkse tortel 1
Spreeuw 1 1
Nijlgans 1
Canadese gans 1 1 1
Spotvogel 1 1
Holenduif 1 1
Fazant 1 1 (8) 1 (6)
Gaai 1 1
Wielewaal 1
Nachtzwaluw 1 1

(1) 2 broedsels 2x 3 jongen
(2) resp 3 en 4 juv.
(3) 2 bij de vijver, 1 nabij de poort
(4) 10 jongen en 8 jongen
(5) 4 juv.
(6) 3 juv.
(7)  resp. 2 en 3 juv
(8) 3 juv

Waarschijnlijk gebroed in het reservaat

  • Boomkruiper
  • Matkopmees

Met zekerheid broedend in de onmiddellijke omgeving van het reservaat (=meerdere waarnemingen tijdens het broedseizoen):

  • Boomvalk
  • Groenling
  • Havik
  • Kleine bonte specht
  • Wielewaal (2 koppels)
  • Zwarte specht
Met dank aan Richard voor het ter beschikking stellen van deze gegevens! 
Wednesday the 19th. - Joomla Templates